یافتن محصولات و سرویس ها


پلن PIDL-I
3.5 گیگ فضا

ترافیک 35 گیگ

امکانات نامحدود
54,000 ریال ماهانه
540,000 ریال سالانه

پلن PIDL-II
7 گیگ فضا

ترافیک 50 گیگ

امکانات نامحدود
94,500 ریال ماهانه
945,000 ریال سالانه

پلن PIDL-III
15 گیگ فضا

ترافیک 100 گیگ

امکانات نامحدود
135,000 ریال ماهانه
1,350,000 ریال سالانه

پلن PIDL-IV
30 گیگ فضا

ترافیک 150 گیگ

امکانات نامحدود
202,500 ریال ماهانه
2,025,000 ریال سالانه

پلن PIDL-V
50 گیگ فضا

ترافیک 200 گیگ

امکانات نامحدود
405,000 ریال ماهانه
4,050,000 ریال سالانه

پلن PIDL-VI
75 گیگ فضا

ترافیک 250 گیگ

امکانات نامحدود
540,000 ریال ماهانه
5,400,000 ریال سالانه

پلن PIDL-VII
100 گیگ فضا

ترافیک 300 گیگ

امکانات نامحدود
675,000 ریال ماهانه
6,750,000 ریال سالانه

پلن PIDL-VIII
200 گیگ فضا

ترافیک 500 گیگ

امکانات نامحدود
945,000 ریال ماهانه
9,450,000 ریال سالانه

پلن PIDL-IX
500 گیگ فضا

ترافیک 1 ترابایت

امکانات نامحدود
2,025,000 ریال ماهانه
20,250,000 ریال سالانه