سرور اختصاصی آلمان

SB - Intel Core i7 - 16GB RAM

بدون هزینه ستاپ
Intel Core i7-3770
16GB DDR3 ECC RAM
2x HDD 3,0 TB SATA Enterprise
Port 1GBit/s
Bandwith 1GBit/s
Traffic 20TB

SB - Intel Xeon E3 - 16GB RAM

بدون هزینه ستاپ
Intel Xeon E3-1245
16GB DDR3 ECC RAM
2x HDD 3,0 TB SATA Enterprise
Port 1GBit/s
Bandwith 1GBit/s
Traffic 20TB

SB - Intel Xeon E3 - 32GB RAM

بدون هزینه ستاپ
Intel Xeon E3-1270V3
32GB DDR3 ECC RAM
2x HDD 2,0 TB SATA Enterprise
Port 1GBit/s
Bandwith 1GBit/s
Traffic 20TB

SB - Intel Xeon E3 - 32GB RAM - SSD

بدون هزینه ستاپ
Intel Xeon E3-1270V3
32GB DDR3 ECC RAM
2x SSD 240 GB
Port 1GBit/s
Bandwith 1GBit/s
Traffic 20TB

SB - Intel Xeon E5 - 64GB RAM

بدون هزینه ستاپ
Intel Xeon E5-1650V2
64GB DDR3 ECC RAM
2x HDD 2,0 TB SATA Enterprise
Port 1GBit/s
Bandwith 1GBit/s
Traffic 30TB

SB - Intel Xeon E5 - 64GB RAM - SSD

بدون هزینه ستاپ
Intel Xeon E5-1650V2
64GB DDR3 ECC RAM
2x SSD 240 GB
Port 1GBit/s
Bandwith 1GBit/s
Traffic 30TB

SB - Intel Xeon E5 - 128GB RAM

بدون هزینه ستاپ
Intel Xeon E5-1650V2
128GB DDR3 ECC RAM
2x HDD 2,0 TB SATA Enterprise
Port 1GBit/s
Bandwith 1GBit/s
Traffic 30TB

SB - Intel Xeon E5 - 128GB RAM - SSD

بدون هزینه ستاپ
Intel Xeon E5-1650V2
128GB DDR3 ECC RAM
2x SSD 240 GB
Port 1GBit/s
Bandwith 1GBit/s
Traffic 30TB

EX41 - Hetzner

Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
inkl. Hyper-Threading-Technologie
رم 32 GB DDR4 RAM
هارد 2x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
HDD (Software-RAID 1)
Enterprise-Klasse
پورت شبکه 1GBit/s
پهنای باند 1GBit/s
فضای بک آپ 100GB
ترافیک ماهانه 30TB
تحویل 1 تا 24 ساعت

  • 195,000 تومان ماهانه شروع قیمت ها از
EX41 - SSD - Hetzner

Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
inkl. Hyper-Threading-Technologie
رم 32 GB DDR4 RAM
هارد 2x 500 GB SSD
(Software-RAID 1)
پورت شبکه 1GBit/s
پهنای باند 1GBit/s
فضای بک آپ 100GB
ترافیک ماهانه 30TB
تحویل 1 تا 24 ساعت

  • 195,000 تومان ماهانه شروع قیمت ها از
EX41S - Hetzner

Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
inkl. Hyper-Threading-Technologie
رم 64 GB DDR4 RAM
هارد 2x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
HDD (Software-RAID 1)
Enterprise-Klasse
پورت شبکه 1GBit/s
پهنای باند 1GBit/s
فضای بک آپ 100GB
ترافیک ماهانه 30TB
تحویل 1 تا 24 ساعت

  • 220,000 تومان ماهانه شروع قیمت ها از
EX41S - SSD - Hetzner

Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
inkl. Hyper-Threading-Technologie
رم 64 GB DDR4 RAM
هارد 2x 250 GB SSD
(Software-RAID 1)
پورت شبکه 1GBit/s
پهنای باند 1GBit/s
فضای بک آپ 100GB
ترافیک ماهانه 30TB
تحویل 1 تا 24 ساعت

  • 220,000 تومان ماهانه شروع قیمت ها از
EX51 - Hetzner

Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
inkl. Hyper-Threading-Technologie
رم 64 GB DDR4 RAM
هارد 2x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
HDD (Software-RAID 1)
Class Enterprise
پورت شبکه 1GBit/s
پهنای باند 1GBit/s
فضای بک آپ 100GB
ترافیک ماهانه 30TB
تحویل 1 تا 24 ساعت

  • 250,000 تومان ماهانه شروع قیمت ها از
EX51 - SSD - Hetzner

Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
inkl. Hyper-Threading-Technologie
رم 64 GB DDR4 RAM
هارد 2x 500 GB SSD
(Software-RAID 1)
پورت شبکه 1GBit/s
پهنای باند 1GBit/s
فضای بک آپ 100GB
ترافیک ماهانه 30TB
تحویل 1 تا 24 ساعت

  • 250,000 تومان ماهانه شروع قیمت ها از