ارسال ایمیل انبوه

پلن 1

ارسال روزانه 2000 ایمیل
امکانات کامل

پلن 2

ارسال روزانه 5000 ایمیل
امکانات کامل

پلن 3

ارسال روزانه 10000 ایمیل
امکانات کامل

  • اختصاصی IP
پلن 4

ارسال روزانه 15000 ایمیل
امکانات کامل

  • اختصاصی IP
پلن 5

ارسال روزانه 20000 ایمیل
امکانات کامل

  • اختصاصی IP
پلن اختصاصی

ارسال روزانه دلخواه
امکانات کاملا اختصاصی

  • اختصاصی IP
  • اختصاصی منابع سرور