مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
5 گیگ هاست دانلود سی پنل - مناسب برای سایت های دانلود با قیمت ارزان و کنترل پنل محبوب سی پنل با کیفیت عالی با آپتایم ۹۹% – قابلیت نصب لیچ را دارا می باشد.

پهنای باند(ماهیانه)۶۰ GIG
پنل محبوب سی پنل
تعداد My SQL ندارد
تعداد Parked Domain نامحدود
تعداد Add on Domain عدد 1
ایمیل ندارد
نصب سایت سازتوسط خودتان
تهیه پشتیبانی ندارد


10 گیگ هاست دانلود سی پنل - مناسب برای سایت های دانلود با قیمت ارزان و کنترل پنل محبوب سی پنل با کیفیت عالی با آپتایم ۹۹% – قابلیت نصب لیچ را دارا می باشد.

پهنای باند(ماهیانه)150 GIG
پنل محبوب سی پنل
تعداد My SQL ندارد
تعداد Parked Domain نامحدود
تعداد Add on Domain عدد 1
ایمیل ندارد
نصب سایت سازتوسط خودتان
تهیه پشتیبانی ندارد


20 گیگ هاست دانلود سی پنل - مناسب برای سایت های دانلود با قیمت ارزان و کنترل پنل محبوب سی پنل با کیفیت عالی با آپتایم ۹۹% – قابلیت نصب لیچ را دارا می باشد.

پهنای باند(ماهیانه)300 GIG
پنل محبوب سی پنل
تعداد My SQL ندارد
تعداد Parked Domain نامحدود
تعداد Add on Domain عدد 1
ایمیل ندارد
نصب سایت سازتوسط خودتان
تهیه پشتیبانی ندارد


50 گیگ هاست دانلود سی پنل - مناسب برای سایت های دانلود با قیمت ارزان و کنترل پنل محبوب سی پنل با کیفیت عالی با آپتایم ۹۹% – قابلیت نصب لیچ را دارا می باشد.

پهنای باند(ماهیانه)600 GIG
پنل محبوب سی پنل
تعداد My SQL ندارد
تعداد Parked Domain نامحدود
تعداد Add on Domain عدد 1
ایمیل ندارد
نصب سایت سازتوسط خودتان
تهیه پشتیبانی ندارد


100 گیگ هاست دانلود سی پنل - مناسب برای سایت های دانلود با قیمت ارزان و کنترل پنل محبوب سی پنل با کیفیت عالی با آپتایم ۹۹% – قابلیت نصب لیچ را دارا می باشد.

پهنای باند(ماهیانه)1000 GIG
پنل محبوب سی پنل
تعداد My SQL ندارد
تعداد Parked Domain نامحدود
تعداد Add on Domain عدد 1
ایمیل ندارد
نصب سایت سازتوسط خودتان
تهیه پشتیبانی ندارد


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.227.76.35) وارد شده است.